Slide background

Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 7 „Pod Grzybkiem” w Wągrowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.p7wagrowiec.com

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 01.12.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Intern Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa p7wagrowiec.com spełnia wymagania w 99.96 %.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 1. Publikacja strony: 01.03.2005 r.
 2. Data ostatniej aktualizacji: 04.08.2023 r.
 3. Serwis aktualizowany jest na bieżąco.
 4. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
  Osoba kontaktowa: Edyta Semmler-Śróda
  Adres e-mail: przedszkole7@przedszkole7.wagrowiec.eu
  Numer telefonu: 67-262-11-23
 5. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
 6. Przedszkole nr 7 w Wągrowcu dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dostępność i użyteczność istotnych elementów strony www na poziomie WCAG 2.1. AA.


Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku przedszkola prowadzi wejście główne od ulicy Libelta 12 A, które jest ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola.
 2. Budynek posiada podjazd umożliwiający wjazd do wnętrza osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich.
 3. Domofon znajduje się w korytarzu, po prawej stronie na wysokości 130 cm.
 4. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
 5. Dyrektor przedszkola wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W budynku nie ma oznaczeń dla osób niewidomych i słabowidzących.
 7. W budynku brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

Procedura wnioskowa i skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich:
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

Telefon (22) 55 17 700
e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
https://www.rpo.gov.pl/

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności - do pobrania

Nasze grupy

Grupa - Kubusie
Zdjęcia - Grupa Kubusie

Kubusie

Grupa - Pracowite Pszczółki
Zdjęcia - Grupa Pracowite Pszczółki

Pracowite Pszczółki

Grupa - Mali Przyrodnicy
Zdjęcia - Grupa Mali Przyrodnicy

Mali Przyrodnicy

Grupa - Mali Odkrywcy
Zdjęcia - Grupa Mali Odkrywcy

Mali Odkrywcy

Grupa - Mali Podróżnicy
Zdjęcia - Grupa Mali Podróżnicy

Mali Podróżnicy

^