Slide background

Komunikat w sprawie organizacji zajęć opiekuńczych

Zdjęcie główne aktualności Komunikat w sprawie organizacji zajęć opiekuńczych

Szanowni Państwo,

                Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26  marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informuję że w naszym przedszkolu zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńcze na wniosek rodziców (do pobrania) , którzy zgodnie z §2 ust 4 w/w rozporządzenia:

a)      są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b)      realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c)       realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

d)      pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e)      wykonują działania ratownicze,

f)       są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

g)      są  zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48 a ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

h)      są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i)        są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j)        są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k)      są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek.

 

 

 

Nasze grupy

Grupa - Kubusie
Zdjęcia - Grupa Kubusie

Kubusie

Grupa - Pszczółki
Zdjęcia - Grupa Pszczółki

Pszczółki

Grupa - Mali Przyrodnicy
Zdjęcia - Grupa Mali Przyrodnicy

Mali Przyrodnicy

Grupa - Mali Odkrywcy
Zdjęcia - Grupa Mali Odkrywcy

Mali Odkrywcy

Grupa - Mali Podróżnicy
Zdjęcia - Grupa Mali Podróżnicy

Mali Podróżnicy

^